Nápověda aplikace Logo Kompasu

Obecné

Přehled rozhraní

Modul stavebního pasportu (jádro aplikace)

Modul technologického pasportu

Modul požární ochrany


Obecné

O aplikaci
Znak ÚVT

Kompas je webový geografický informační systém Masarykovy univerzity určený pro práci s pasportními daty MU. Vznikl a je stále vyvíjen na Ústavu výpočetní techniky na oddělení Vývoj informačních systémů. Je dostupný na adrese https://kompas.muni.cz.

Hlavní část Kompasu - tzv. jádro - obsahuje především data stavebního pasportu (budovy, místnosti, dveře, apod.) a nástroje pro jejich hledání a zobrazování. Kromě toho je možné aktivovat tzv. moduly, které v aplikaci zpřístupní další data a nástroje.

Přístup k aplikaci je omezen celouniverzitním přihlášením, tj. potřebujete UČO a primární heslo (pro osoby mimo univerzitu lze zřídit Guest účet). Moduly jsou přístupné pouze vybraným uživatelům a o přístup k nim je nutno explicitně požádat. Pro běh aplikace je nutné mít v internetovém prohlížeči povolený Javascript. Prohlížeč byste měli mít aktualizovaný, aby podporoval novější technologie (Kompas nespustíte v Internet Eploreru ve verzi 8 a nižší).

Než je možné aplikaci používat, je nutné načíst zdroje dat. Načítání dat (nejen při startu aplikace) je indikováno animovaným symbolem střelky Střelka. Jakmile je aplikace připravená k práci, animace zmizí.

Nahoru
Hlášení chyb
Pokud byste v aplikaci našli jakoukoliv chybu, nebo měli požadavek na rozšíření funkcionality, použijte formulář Hlášení chyby nebo kontaktujte skupinu GIS. Nezapomeňte připojit podrobný popis chyby nebo i obrázek. Děkujeme.

V případě nálezu chyby v prostorových datech (špatně zakreslené geometrie) nebo chyby v atributových datech (překlepy v názvech místností, špatná čísla místností, apod) použijte formulář Hlášení chyby nebo Požadavkový systém v INETu.

Nahoru
Kontakty
Aplikace Kompas
email: gishelp@ics.muni.cz
web: Skupina GIS, Divize informačních systémů, Ústav výpočetní techniky
Prostorová data v Kompasu, pasportizace budov
email: pasport@ukb.muni.cz
web: Oddělení facility managementu SUKB

Požadavky na vytvoření Guest účtu (pro osoby mimo univerzitu, které nemají UČO) a požadavky s žádostí o přidělení přístupových práv (Technologický pasport, Požární ochrana) zadávejte do interaktivního formuláře na Kartě uživatele.

Nahoru
Modul stavebního pasportu (jádro aplikace)
Data
V Kompasu se zobrazuje několik druhů dat. Objekty v mapě se skládají z grafické části (tzv. geometrie) a atributové části (tabulka s textovými informacemi - např. název, zkratka apod).

Atributová data objektu se zobrazují v okně Detail. Dostanete se k nim několika způsoby:

Může se stát, že objekt nemá geometrii, přesto jsou k němu dostupná atributová data. V tom případě zobrazí Kompas upozornění o neexistující geometrii a atributová data zobrazí v okně Detail. Naopak některé typy objektů geometrii mají, ale neobsahují žádná atributová data (např. stavební konstrukce nebo otvírání dveří). Tyto objekty pak nelze identifikovat.

Kromě podkladových map se data (jak geometrie, tak atributy) aktualizují jednou denně v noci. Dojde-li ke změně např. zakreslení půdorysu budovy, promítne se tato změna v Kompasu až na druhý den.

Stavební pasport
Ikona Typ objektu Symbol
v mapě
Atributy
Organizační složka
Organizační složka není ano
Lokalita
Lokalita není ano
Budova
Budova Budovy ano
Podlaží
Podlaží Podlaží ano
Místnost
Místnost Místnosti ano
Okno
Okno Okna ano
Dveře
Dveře Dveře ano
Otvírání dveří Otvírání dveří ne
Stavební konstrukce Stavební konstrukce ne
Schodiště Schodiště ne
Výtah Výtahy ne
Vybavení Vybavení ne
Podhled Podhledy ne
Kóta Kóty ne
Grafickou část (geometrii) dat stavebního pasportu spravuje Oddělení facility managementu ze Správy univerzitního kampusu Bohunice (OFM SUKB). Tato data se skládají z půdorysů budov, podlaží a místností. Dále pak obsahují stavební konstrukce, schodiště, výtahy, podhledy, okna, dveře a otvírání dveří. Ke všem těmto prvkům lze zobrazit vrstvu s kótami (rozměry v milimetrech).

Atributová data k příslušným prostorovým datům stavebního pasportu spravuje Divize informačních systémů na Ústavu výpočetní techniky MU a jsou primárně dostupná v informačním systému Inet v sekci Správa nemovitostí (k některým aplikacím je třeba mít přidělené právo přístupu).

Vnější plochy

Data vnějších ploch, stejně jako prostorová data stavebního pasportu, spravuje OFM SUKB. Jsou k dispozici pouze ve vybraných areálech Masarykovy univerzity a zahrnují např. parkoviště, chodníky, trávníky a jinou zeleň, vodní plochy a další.

Parcely

Vrstvu parcel ČR přebíráme od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Většina míst je pokryta digitální katastrální mapou (DKM). Tam, kde není DKM k dispozici, je digitalizovaná katastrální mapa (KM-D), popřípadě analogová mapa. Parcely vlastní MU jsou zobrazovány na základě evidence EIS Masarykovy univerzity a jsou aktualizovány zpravidla v měsíčním cyklu.

Parcely lze identifikovat kliknutím v mapě na vybranou parcelu, v informační bublině se zobrazí základní informace o parcele a odkaz do Veřejného dálkového přístupu pro další informace (např. o vlastníkovi parcely).

Pro klasický mapový podklad (OpenStreetMap) jsou parcely zakresleny černě, nad ortofotem pak bíle.

Vrstva je po spuštění aplikace vypnutá, zapnout ji můžete ve správci vrstev.

Podkladové mapy
Jako podkladová data slouží rastrové mapy z projektu OpenStreetMap, dále je k dispozici mapa z ArcGIS Online nebo letecké snímky poskytované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Mezi nimi lze přepínat ve správci vrstev. Tato data nejsou dostupná ve velkých měřítcích (velké přiblížení mapy), proto mohou být rozmazaná při detailním zobrazení např. stavebního pasportu.
Nahoru
Textové hledání
Pro textové hledání slouží textové pole v horní liště aplikace. Při psaní vám aplikace nabízí průběžné výsledky hledání ve formě našeptávače. Na tyto položky lze kliknout, nebo šipkami na klávesnici jednu vybrat a potvrdit klávesou ENTER, odpovídající objekt se pak okamžitě zobrazí v mapě a informace o něm se zobrazí v okně Detail. Našeptávání začne, jakmile napíšete alespoň 2 znaky. Pokud nechcete využít výsledků našeptávače, napište hledaný text a rovnou dotaz odešlete klávesou ENTER (musí být vybrána první položka 'Vyhledat text') nebo klikněte na tlačítko s lupou . Výsledky se pak zobrazí v bočním panelu v okně Výsledky hledání.

U stavebního pasportu se prohledávají následující atributy:

Moduly

Moduly v aplikaci aktivujete stiskem příslušného tlačítka v pravé části hlavičky. Pokud k modulu nemáte práva, tlačítko se vám nezobrazí.

Stavební pasport - vždy aktivní, je součástí jádra Kompasu.
Technologický pasport - modul je viditelný pouze pro uživatele s příslušnými právy
Požární ochrana - modul je viditelný pouze pro uživatele s právy na technologický pasport
Karta uživatele
Karta uživatele

Kliknutím na ikonu se vedle jména přihlášeného uživatele zobrazí karta uživatele, kde najdete Vaše přístupová práva a případně další informace.

Požádat o práva můžete skrze odkaz, který Vás přesměruje do interaktivního formuláře.

Součástí karty je také osobní nastavení, kterým si můžete KOMPAS přizpůsobit. Toto nastavení se ukládá, takže při dalším spuštění si ho aplikace bude pamatovat.

Odhlášení
- odhlásí uživatele od celouniverzitního přihlášení. Pro úplné odhlášení zavřete všechna otevřená okna prohlížeče.
Nahlásit chybu
- otevře dialogové okno s formulářem pro nahlášení chyby.
Nahoru
Mapové okno
Pohyb v mapě a změna měřítka
V mapě se pohybujeme kliknutím a tažením myši. Přiblížení a oddálení mapy můžeme provést buď kolečkem myši, nebo pomocí nástrojů a umístěných v mapovém okně v levém horním rohu. Přiblížení je také možné dvojklikem myši nebo podržením klávesy SHIFT a kliknutím a tažením myši (funkce je indikována změnou kurzoru myši).
Identifikace
Identifikací se rozumí zjištění atributových dat k příslušné geometrii. V Kompasu (i v jiných geografických aplikacích) se provede kliknutím na objekt v mapě. K příslušnému objektu se pak v okně Detail zobrazí jeho atributová data a v mapě se zobrazí informační bublina.

Identifikaci je také možné provést hromadně pro více objektů v mapě - podržením klávesy CTRL a kliknutím a tažením myši v mapě. Funkce je indikována změnou kurzoru myši. Objekty uvnitř označeného obdélníku budou zobrazeny ve výsledcích hledání.

Historie procházení mapou
Pomocí tohoto nástroje lze přecházet zpět a vpřed v historii mapových výřezů. Ovládání je umístěné v mapovém okně vlevo nahoře. Do historie se kromě mapového výřezu ukládá i vybrané podlaží. Pokud změníte polohu mapy, úroveň přiblížení nebo přepnete podlaží, historie od tohoto bodu vpřed se vymaže.
Zjištění polohy
Nástroj slouží ke zjištění polohy buď z GPS Vašeho zařízení (typicky na mobilním telefonu), nebo z informací o internetovém připojení (typicky na PC, může být velmi nepřesné). Po kliknutí na tlačítko můžete být prohlížečem vyzváni k povolení zjištění polohy. Vaše poloha je potom v mapě označena černým bodem a mapa se na něj posune.
Rotace mapy
Tlačítka a umožňují otočit mapu o 45 stupňů vpravo/vlevo. Tuhle funkcionalitu oceníte především u budov, které jsou orientované severojižním směrem.
Nástrojová lišta
Správce vrstev
Správce vrstev
Pomocí nástroje Správce vrstev , umístěného v nástrojové liště mapy, můžete vypínat a zapínat jednotlivé vrstvy. Některé vrstvy se dělí na další podvrstvy (např. Stavební pasport). K těm se dostanete po rozkliknutí symbolu plus (+) u příslušné vrstvy.

Aktuální stav zapnutých a vypnutých vrstev si můžete uložit pomocí ikony Uložit správce vrstev. Při dalším spuštění KOMPASu se načte uložený stav. V případě, že se budete chtít vrátit k výchozímu nastavení vrstev, využijte ikonu Výchozí stav správce vrstev.

Některé vrstvy mají navíc své vlastní nastavení (např. Technologický pasport). Otevřít si ho můžete pomocí ikony Nastavení správce vrstev. V nabídce opět naleznete tlačítka Uložit a Výchozí, díky kterým si bude KOMPAS toto nastavení pamatovat.

Nastavení Správce vrstev
Oblíbené výřezy mapy
Aktuální mapový výřez uložíte tlačítkem . Více v sekci Oblíbené prostorové záložky.
Tisk mapy
Tisk mapy
Nástroj pro tisk mapy umožňuje exportovat mapu do souboru, který si poté můžete vytisknout na tiskárně nebo použít v elektronické formě. Pro tisk na papír je vhodný formát PDF souboru. Doporučujeme tisknout ze specializovaného prohlížeče PDF (např. Adobe Reader), jelikož tisk přímo z internetového prohlížeče nemá tak podrobné nastavení. Pro použití v elektronické formě (např. obrázek na webu) je vhodné zvolit formát PNG obrázku. Jemu je ještě možné nastavit kvalitu, v jaké se obrázek exportuje (tzv. DPI). Pro zobrazení na monitoru postačuje DPI 96. Vyšší DPI použijte v případě, že byste chtěli obrázek tisknout na papír.
Měření
Měření
Nástroj pro měření umožňuje na mapě měřit vzdálenosti a plochy. Po otevření panelu měření je jako výchozí zvoleno měření vzdálenosti. Pro přepnutí na měření ploch použijte přepínač. Informace o výsledku měření se aktualizuje po každém kliknutí do mapy. Měření zakončíte dvojklikem. Ukončené měření se smaže automaticky započetím dalšího měření, nebo zavřením nástroje pro měření.
Rozdělení mapového okna
Mapu lze zobrazit ve více mapových oknech najednou. Můžete si tak např. vedle sebe zobrazit více podlaží ze stejné budovy. Pomocí příslušného ovládacího prvku Rozdělení mapy na více oken v nástrojové liště mapy si vyberte, kolik oken a v jakém rozložení se zobrazí. První číslo značí počet oken vodorovně, druhé číslo počet oken svisle.
Změna podlaží
Jako výchozí je nastaveno 1. nadzemní podlaží (nemáte-li nastaveno jinak ve vaší výchozí oblíbené položce). Pro změnu podlaží slouží přepínač Změna podlaží umístěný v nástrojové liště mapy. V něm se zobrazuje rozsah podlaží ze všech budov viditelných v aktuálním výřezu mapy. Pokud je mapa příliš oddálená, nástroj z lišty zmizí. Objeví se znovu při dostatečně velkém přiblížení. Podlaží zůstává zapamatované i pokud se v mapě posunete mimo budovu a ovládací prvek pro přepínání podlaží z lišty zmizí. Při posunutí mapy opět na místo, ve kterém je nějaká budova, se zobrazí toto zapamatované podlaží (pokud existuje v aktuální budově, jinak se zobrazí 1. nadzemní podlaží).
Měnit podlaží můžete i pomocí šipek vpravo od přepínače Změna podlaží šipkami, vždy o jedno patro výše nebo níže. Pokud následující patro neexistuje, šipka je deaktivována.
Nahoru
Boční panel obsahuje další nástroje pro práci s objekty pasportu. Skrytím bočního panelu lze maximalizovat plochu mapového okna. To se provede kliknutím na tlačítko . Boční panel se opět zobrazí automaticky, pokud je to třeba. Nebo ho můžete otevřít ručně kliknutím na tlačítko . Lze také libovolně měnit poměr šířky mapového okna a bočního panelu, nebo poměr výšky panelů nástrojů a okna Detail.
Oblíbené položky
Každý uživatel si může ukládat různé oblíbené položky. Jedna z uložených položek může být nastavena jako výchozí po spuštění aplikace. Kdykoliv pak aplikaci spustíte, objeví se tato výchozí oblíbená položka v mapě. Nastavení výchozí položky se provede při jejím ukládání, nebo následně úpravou oblíbené položky (kliknutím na ). Odebrat položku lze tlačítkem .
Jakýkoliv objekt stavebního i technologického pasportu s polohovým kódem lze uložit do oblíbených objektů. V titulku okna Detail najdete tlačítko pro přidání , a pokud je objekt již v oblíbených uložen, tak i tlačítko pro odebrání . Při ukládání nebo následně při úpravě oblíbeného objektu lze zvolit vlastní pojmenování.
Ukládat lze i mapové výřezy. Aktuální mapový výřez včetně zvoleného podlaží uložíte pomocí tlačítka v nástrojové liště mapy. Při ukládání nebo následně při úpravě oblíbené prostorové záložky lze zvolit vlastní pojmenování.
Strom budov a místností

Ve stromu budov a místností lze hierarchicky procházet budovy, podlaží a místnosti. Existuje 6 možných uspořádání stromu (podle názvů budov, podle organizačních složek, podle polohového kódu, podle lokality, podle areálu a podle provozní jednotky), mezi kterými lze přepínat příslušným ovládacím prvkem.

Kliknutím na objekt ve stromu se tento zobrazí v mapě (pokud má geometrii) a zároveň se zobrazí k němu příslušné informace v okně Detail.

Výsledky hledání

V tomto okně se zobrazují objekty nalezené jak pomocí textového hledání, tak pomocí identifikace. Zobrazí se počet výsledků a jednotlivé objekty řazené do kategorií (budova, podlaží, místnost, dveře, okno, zařízení). Pokud je v dané kategorii pouze jeden výsledek, zobrazí se tato kategorie již rozbalená. V případě vícero výsledků je pro přehlednost kategorie sbalená. Kliknutím na jednotlivé objekty se jejich geometrie zobrazují v mapě a příslušná atributová data v okně Detail.

Detail

V okně Detail, umístěném v aplikaci vpravo dole, se zobrazují dostupné informace o vybraném objektu. Tyto informace lze zobrazit kliknutím myši na objekt v mapě (tzv. identifikace objektu), kliknutím na objekt ve stromu, kliknutím na objekt v sekci Oblíbené, nebo kliknutím na výsledek hledání. Objekt je pak v mapě označen informační bublinou s vybranými atributy objektu.

Pomocí klikatelných odkazů se lze v rámci okna Detail pohybovat po souvisejících objektech.

Prázdné řádky (atributy bez hodnoty) lze zobrazit pomocí zaškrtávacího políčka s popiskem Zobrazovat nevyplněné atributy.

Další operace s objektem zobrazeným v okně Detail lze provádět pomocí ikon v titulku okna. Jedná se o zobrazení objektu v mapě , přidání či odebrání objektu z/do oblíbených, zobrazení informací z Inetu (u objektů u kterých to má smysl) a vygenerování odkazu na objekt (tento odkaz můžete někomu odeslat a jemu se tento objekt zobrazí v Kompasu aniž by ho musel hledat). Pro místnosti, podlaží a budovy je k dispozici nástroj Export plánu , pomocí kterého si můžete vytvořit PDF s příslušným plánem na míru (nástroj vás nechá vybrat, jaké vrstvy s jakými popisky se vyexportují). Pro tyto objekty je také k dispozici ikona , díky které si můžete z datového skladu stáhnout výkresy ve formátu dwg.

Nahoru
Export plánu
Tato část KOMPASu využívá aplikaci MapGEN vyvinutou Oddělením facility managementu SUKB. Umožňuje vytvořit reprezentativní mapový výstup na základě předem definovaných parametrů. Exportovaným objektem může být budova, podlaží nebo místnost.

Upozornění: Výsledná mapa nemusí být orientována k severu. Objekt je natočen tak, aby co nejlépe vyplnil mapové pole.

Vstup do konfiguračního dialogu
Tlačítko exportu

Konfigurační dialog můžete spustit pomocí ikony v horní liště detailu budovy, podlaží nebo místnosti.

Základní parametry
Parametry exportu

Export plánu umožňuje exportovat mapu do souboru, který si poté můžete vytisknout na tiskárně nebo použít v elektronické formě. Pro tisk na papír je vhodný formát PDF souboru. Doporučujeme tisknout ze specializovaného prohlížeče PDF (např. Adobe Reader), jelikož tisk přímo z internetového prohlížeče nemá tak podrobné nastavení. Pro použití v elektronické formě (např. obrázek na webu) je vhodné zvolit formát PNG obrázku. Důležité je také nastavení formátu papítu a kvality, v jaké se obrázek exportuje (tzv. DPI). Vyšší DPI použijte v případě, že byste chtěli obrázek tisknout na papír.

Stisknutím tlačítek DalšíPředchozí se můžete pohybovat mezi jednotlivými okny. Tlačítko Generuj spustí generování plánu, tlačítkem Zavřít zrušíte export a zavřete okno.

Nastavení vrstev a popisků
Nastavení vrstev
Nastavení popisků místností

V následujícím okně si můžete vybrat vrstvy stavebního pasportu, které chcete do plánu zahrnout. Pro lepší představu je přidán náhled, který se přizpůsobuje vybraným položkám. Jednoduše tedy zjistíte, jak bude plán vypadat a jak se budou vrstvy zobrazovat.

Místnosti v mapě mohou být doplněny o popisky. Zobrazit si můžete číslo, polohový kód, název, účel, plochu nebo výšku stropu. V náhledu opět uvidíte, jak zvolená kombinace bude vypadat.

Nastavení vrstev technologického pasportu

V případě, že máte přístupová práva k  Technologickému pasportu, si můžete přidat také vybrané technologie a v následujících oknech prvky Požární ochrany. Pokud práva nemáte, nebo chcete tisknout jen Stavební pasport, použijte tlačítko Generuj.

Z Technologického pasportu je možné exportovat několik kategorií vrstev - hromosvody a zemnění, elektroinstalaci, slaboproudé systémy a  hasicí zařízení. V každé kategorií je vydefinována konkrétní skupina zařízení, kterou lze generovat. Platí omezení, že je možné exportovat pouze jednu skupinu zařízení.

Na další obrazovce se pro vybranou skupinu zobrazí podvrstvy, které lze do exportu zahrnout. Zde je možné vybrat vícero položek a na další obrazovce si k nim zvolit příslušný atribut do popisků, včetně rotace. U některých podvrstev není výběr možný.

Nastavení vrstev technologického pasportu
Nastavení podvrstev technologického pasportu
Nastavení popisků technologického pasportu
Nastavení vrstev a popisků požární ochrany
Nastavení vrstev požární ochrany
Nastavení popisků požární ochrany

Požární ochrana umožňuje export požárních úseků, požárních/únikových/samozavíracích dveří, požárních oken a únikových cest. Součástí je opět náhled, ve kterém se přehledně zobrazují vybrané položky.

V následujícím okně si můžete vybrat k vrstvám požární ochrany také popisky.

Stisknutím tlačítka Generuj spustíte export plánu dle nastavených parametrů.

Výsledky
Výsledky

V tomto okně se zobrazí objekty, pro které jste spustili generování. Po úspěšném dokončení se výkres stáhne do počítače, odkud si ho můžete zobrazit nebo vytisknout.

Tlačítkem Upravit nastavení můžete upravit parametry exportu a znovu ho spustit.

Důležité: Masarykova univerzita negarantuje aktuálnost nebo úplnost exportovaných dat ani jejich obsahovou či formální správnost a nenese odpovědnost za důsledky vzniklé v souvislosti s použitím exportovaných dat. Uživatel tímto bere na vědomí, že exportované údaje jsou orientační povahy a  neslouží jako potvrzení aktuálního stavu. Za účelem ověření aktuálního stavu vždy kontaktujte správce budovy, technologie či jinou odpovědnou osobu.

Nahoru
Modul technologického pasportu

Modul technologického pasportu aktivujete v horní liště. Pokud tam tlačítko technologického modulu nevidíte, znamená to, že nemáte práva pro přístup k němu. Pro přidělení přístupových práv kontaktujte oddělení OFM SUKB.

Po zapnutí modulu technologického pasportu je možné

Data technologického pasportu
Technologie Základní barva
symbolu v mapě
Elektroinstalace Elektroinstalace
Slaboproud Slaboproud
Plyn a laboratorní média Plyn a laboratorní média
Kanalizace Kanalizace
Vodovod Vodovod Vodovod (TUV)
Chlazení Chlazení
Vytápění Vytápění
Měření a regulace, BMS Měření a regulace, BMS
Vzduchotechnika Vzduchotechnika
Hasicí zařízení Hasicí zařízení
Data technologického pasportu (geometrie i atributy) spravuje Oddělení facility managementu ze Správy univerzitního kampusu Bohunice (OFM SUKB). Data nemusí být dostupná ve všech budovách MU ve stejné kvalitě (podrobnosti). Zařízení mají v aplikaci ikonu . Podrobnější legendu naleznete ve správci vrstev.

Pro práci s těmito daty je v Kompasu několik nástrojů. Předně je to Strom technologií. V něm lze procházet vazby mezi zařízeními. Dalším nástrojem je strom zařízení v okně Detail, který zobrazuje počty zařízení v dané lokaci a umožňuje jimi procházet na úrovni technologických systémů, podsystémů, prostředků a v poslední úrovni i samotných zařízení. Dále jsou v informacích o zařízení dostupné klikatelné odkazy na související zařízení (rodiče, potomky, vnější a vnitřní zařízení). V neposlední řadě jsou v okně Detail pro každý typ zařízení zobrazeny specifické atributy (výkon, příkon, průtok, objem, atd.).

Pokud nevidíte v horní liště ikonu pro zapnutí modulu technologického pasportu, nemáte příslušná práva. Požádat o ně můžete oddělení OFM SUKB.

Nahoru
Horní lišta
Textové hledání
Textové hledání

Vyhledávací pole je společné pro všechny zapnuté moduly. V případě technologického pasportu se (společně s těmi stavebními) prohledávají následující atributy:

Pokud vám vyhledávání nenalezne očekávaná zařízení, zkontrolujte si, že máte aktivní modul technologického pasportu.

Nahoru
Mapové okno
Nástrojová lišta
Správce vrstev
Správce vrstev

Ve správci vrstev je možné zapínat/vypínat skupiny zařízení podle technologií (např. Vodovod, Elektroinstalace, Vzduchotechnika, atd.) a v dalších úrovních potom podle podsystému, prostředku a symboliky. Rozdělení zařízení do skupin podle technologií vychází z kategorizace obvyklé pro dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).

Nahoru
Strom technologií

Strom technologií je ve výchozím stavu prázdný. Pro zobrazení technologických vazeb daného zařízení je třeba v okně Detail kliknout na ikonu stromu technologií.

Ve stromu technologií lze procházet zařízení pomocí vazeb mezi nimi. Jedná se o vazbu (vztah) rodič/předchůdce a potomek. Strom je rozdělen na čtyři záložky - v první lze procházet rodiče/předchůdce, ve druhé potomky, ve třetí vnitřní zařízení a ve čtvrté vnější zařízení. Pokud má zařízení v daném stromu následovníka, je u něho ikonka Rozbalit pro zobrazení dalšího zařízení. Pokud tam tato ikonka není, zařízení již v daném stromě svého následovníka nemá.

Pokud se stane, že vazby vedou od nějakého zařízení zpátky k jemu samému, potom končí generování následovníků a zobrazí se upozornění, že zařízení je v cyklu. Zařízení na počátku cyklu se pak ve stromě zvýrazní zeleně.

Kliknutím na zařízení ve stromu se toto zobrazí v mapě a zároveň se zobrazí k němu příslušné informace v okně Detail.

Atributy zařízení
Vazby zařízení
Strom počtu zařízení

Zobrazené atributy se liší typ od typu technologického zařízení. Mezi souvisejícími zařízeními je možné procházet pomocí klikatelných odkazů. Související zařízení jsou ta, která sdílejí technologické vazby (rodiče/předchůdci a potomci), nebo ta, které sdílejí prostorové vazby (vnitřní a vnější zařízení).

Mezi atributy místnosti, podlaží a budovy je také strom počtu zařízení. Ten zobrazuje počty zařízení v dané lokaci a umožňuje jimi procházet na úrovni technologických systémů, podsystémů, prostředků a v poslední úrovni i samotných zařízení (na které lze klikat a zobrazit si tak informace o zařízení).

Technologické vazby daného zařízení lze zobrazit ve stromě technologií kliknutím na ikonu v titulkovém pruhu okna Detail.

Nahoru
Modul požární ochrany
Data

Tento modul slouží pro zobrazení přehledu požárně-bezpečnostních prvků v budovách MU. Jeho součástí jsou následující data (výčet není kompletní):

Ikona Typ objektu Symbol
v mapě
Atributy
Úniková cesta Úniková cesta ne
Požární úsek Požární úsek ne
Požární dveře
Požární dveře Požární dveře ano
Zařízení TP
Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení ano
Zařízení TP
Tlačítko (nouzový vypínač) Tlačítko (nouzový vypínač) ano
Zařízení TP
Hasicí přístroj Hasicí přístroj ano
Zařízení TP
Potrubí (SHZ) Potrubí SHZ ano
Zařízení TP
Hydrant Hydrant ano
Zařízení TP
Potrubí (požární voda) Rozvod požární vody ano
Zařízení TP
Detektor požáru Detektor požáru ano
Zařízení TP
Tlačítko (hlásič požáru) Tlačítko (hlásič požáru) ano
Zařízení TP
Siréna Siréna ano
Zařízení TP
Reproduktor Reproduktor ano
Zařízení TP
A další zařízení v obvyklých barvách

Další data postupně přibývají. Zároveň ale nemusí být dostupná ve všech budovách MU ve stejné kvalitě (podrobnosti), stejně jako je tomu u technologického pasportu.

Zapnutí a vypnutí

Modul požární ochrany aktivujete v horní liště. Současně s ním se automaticky aktivuje i modul technologického pasportu, jehož funkcionalita je vyžadována. Pokud tam tlačítko modulu nevidíte, znamená to, že nemáte práva pro přístup k technologickému pasportu a tím pádem ani k modulu požární ochrany. Pro přidělení přístupových práv kontaktujte oddělení OFM SUKB.

Správce vrstev

Po aktivaci modulu se do správce vrstev přidá položka Požární ocharana a do mapy se načtou příslušná data. Pokud se během práce uživatel dostane mimo modul požární ochrany (např. si zobrazí vazby zařízení a klikne na zařízení, které už nepatří do modulu požární ochrany), aplikace se sama přepne do modulu technologického pasportu. V mapě se zobrazí jen zařízení patřící ke stejné technologii. Toto přepnutí je indikováno automatickým otevřením správce vrstev a podsvícením položky Technologický pasport (viz obrázek). Pro návrat do modulu požární ochrany je nutné ve správci vrstev přepnout příslušnou položku.

Nahoru